BUSINESS

08 Martie 2022

Uniți pentru Ucraina!

uniti pentru Ucraina

Criza din Ucraina ne-a mobilizat pe toți. Încă de la debutul conflictelor de peste graniță, societatea civilă, companii, ONG-uri și autorități au făcut front comun, pentru a întinde o mână de ajutor vecinilor noștri, fie că vorbim de refugiații care ne-au trecut granița, sau de oamenii rămași la luptă.

Ne-am alăturat și noi acestor eforturi și vom continua să ne implicăm, pentru că doar împreună putem readuce speranța acestor oameni greu încercați.

Împreună pentru vecinii noștri, încă de la început

Încă din prima zi a crizei, ne-am mobilizat în cel mai scurt timp posibil, pentru a veni în sprijinul celor care au fugit din calea războiului și ne-au trecut granița. Astfel, am trimis Clinica Mobilă MedLife la unul dintre cele mai tranzitate puncte de frontieră - Sighetu Marmației, pentru a oferi refugiaților asistență medicală în regim de prim ajutor. De asemenea, pentru a ajuta spitalele afectate de război din țara vecină, am organizat o amplă acțiune de donație și în doar 3 zile am reușit să colectăm de la unitățile proprii din țară, să achiziționăm și să trimitem în Ucraina peste 65 de tone de materiale sanitare, consumabile și echipamente medicale.

Suntem în continuare alături de refugiații ucraineni prin asistență medicală de prim ajutor în toate clinicile MedLife

În continuare e nevoie de suportul și implicarea noastră. De aceea, continuăm eforturile de ajutorare, iar echipele medicale MedLife sunt pregătite să ofere îngrijire medicală refugiaților cu probleme de sănătate acute, în toate clinicile noastre din țară. Vă oferim mai jos mai multe informații utile în cazul în care cunoașteți persoane pe care le putem ajuta:

Cine poate beneficia de ajutor?

Serviciile în regim de prim ajutor sunt disponibile pentru toți refugiații care vin din Ucraina, indiferent de naționalitate și vârstă, în baza unei dovezi de călătorie din țara vecină (pașaport, carte de identitate sau certificat de naștere pentru cetățenii ucraineni sau viză ucraineană/de muncă, atestat de muncă sau de rezidență pentru persoanele de alte naționalități).

 • Pacienții cu simptome acute;
 • Gravidele;
 • Persoanele care au în derularea tratamente pentru afecțiuni cronice și au nevoie de o evaluare a stării de sănătate;

Important: Serviciile în regim de prim ajutor sunt disponibile atât pentru adulți cât și pentru copii.

Care sunt serviciile medicale oferite?

 • Asistență medicală în regim de prim ajutor pentru persoanele cu simptome acute, monitorizarea stării de sănătate, recomandare tratament;
 • Evaluare inițială sarcină pentru gravide;

Unde?

 • Oferim asistență medicală de prim ajutor în toate clinicile din grupul MedLife la nivel național.

Care sunt documentele necesare?

Pentru a putea acorda asistență medicală în unitățile noastre este necesară prezentarea unui act care să ateste trecerea frontierei din Ucraina în România.

 

Există costuri?

 • Serviciile anterior menționate vor fi oferite în regim gratuit refugiaților ucraineni. 

Cum ne puteți contacta?

Dacă știți refugiați care au nevoie de îngrijire medicală în regim de prim ajutor, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil pe adresa de mail: helpukraine@medlife.ro sau la numărul de telefon: 021 3718103.

Important: Pacienții care necesită intervenții chirurgicale în regim de urgență sunt rugați să ne contacteze la adresa de mail helpukraine@medlife.ro

Cu speranța unui mâine mai bun, continuăm să #FacemÎmpreunăBine!

 

 

United for Ukraine!

The crisis in Ukraine has mobilised us all. Since the outbreak of the conflicts across the border, civil society, companies, NGOs and authorities have been working together to lend a hand to our neighbours, whether we are talking about the refugees who have crossed our border or the people who stayed in the country to fight.

We have also joined these efforts and we will continue to get involved, because only together we can restore hope to these hard-pressed people.

Together for our neighbours, right from the start

From the very first day of the crisis, we mobilised as quickly as possible to help those who fled the war and crossed our border. We sent the MedLife Mobile Clinic to one of the busiest border crossings - Sighetu Marmației - to provide first aid medical assistance to refugees. Also, in order to help war-affected hospitals in the neighbouring country, we organised a large donation drive and in just 3 days we managed to collect from our own units in the country, purchase and send to Ukraine more than 65 tons of medical supplies, consumables and medical equipment.

We continue to support Ukrainian refugees with first aid care in all MedLife clinics

Our support and involvement are still needed. That's why we are continuing our efforts to help and MedLife medical teams are ready to provide medical care to refugees with acute health problems in all our clinics across the country. Below you have more useful information in case you know people we can help:

Who can benefit?

First aid services are available to all refugees coming from Ukraine, irrespective of nationality and age, based on the proof of travel from the neighbouring country (passport, identity card or birth certificate for Ukrainian citizens or Ukrainian visa/work, work or residence permit for persons of other nationalities).

 • Patients with acute symptoms;
 • Pregnant women;
 • People who are undergoing treatment for chronic conditions and need a health assessment;

Important: First aid services are available for both adults and children. 

Which are the medical services offered?

 • First aid medical assistance for people with acute symptoms, health monitoring, treatment recommendation;
 • Initial pregnancy assessment;

Where?

 • We provide first aid care in all MedLife group clinics in the country.

Which are the required documents?

In order to provide medical assistance in our units it is necessary to present a document proving the crossing of the border from Ukraine to Romania.

Are there any costs involved?

 • The above-mentioned services will be offered free of charge to Ukrainian refugees. 

How can you contact us?

If you know refugees who need first aid medical care, please contact us as soon as possible on helpukraine@medlife.ro or on 021.3718103.

Important: Patients requiring emergency surgery should contact us at our e-mail address helpukraine@medlife.ro

We continue to stand together for a better tomorrow!

 

 

Єдині за Україну!

Криза в Україні мобілізувала всіх нас. Від початку конфліктів через кордон громадянське суспільство, компанії, неурядові організації та органи влади співпрацювали, щоб протягнути руку нашим сусідам, чи йдеться про біженців, які перетнули наш кордон, чи про людей, які залишилися в країні. боротися.

Ми також приєдналися до цих зусиль і будемо брати участь, тому що тільки разом ми зможемо повернути надію цим важким людям.

Разом для наших сусідів з самого початку

З першого дня кризи ми якнайшвидше мобілізувалися, щоб допомогти тим, хто втік від війни та перетнув наш кордон. Для надання першої медичної допомоги біженцям ми направили мобільну клініку MedLife на один із найзавантаженіших прикордонних пунктів – Сігету Мармацій. Також, щоб допомогти постраждалим від війни госпіталям сусідньої країни, ми організували велику акцію пожертв і всього за 3 дні нам вдалося зібрати з власних підрозділів у країні, придбати та відправити в Україну понад 65 тонн медичних препаратів. , витратні матеріали та медичне обладнання.

Ми продовжуємо підтримувати українських біженців наданням першої допомоги у всіх клініках MedLife

Наша підтримка та участь все ще потрібні. Тому ми продовжуємо наші зусилля, щоб допомогти, а медичні бригади MedLife готові надати медичну допомогу біженцям із гострими проблемами зі здоров’ям у всіх наших клініках по всій країні. Нижче ви знайдете більше корисної інформації, якщо ви знаєте людей, яким ми можемо допомогти:

Хто може отримати користь?

Послуги першої допомоги доступні всім біженцям, які прибувають з України, незалежно від національності та віку, на підставі підтвердження виїзду з сусідньої країни (паспорт, посвідчення особи або свідоцтво про народження для громадян України або українська віза/робота, дозвіл на роботу чи проживання для особи інших національностей).

 • Пацієнти з гострими симптомами;
 • Вагітні жінки;
 • Люди, які проходять лікування від хронічних захворювань і потребують огляду стану здоров'я;

Важливо: послуги першої допомоги доступні як для дорослих, так і для дітей

Які медичні послуги пропонуються?

 • надання першої медичної допомоги людям з гострими симптомами, моніторинг стану здоров'я, рекомендації щодо лікування;
 • первинна оцінка вагітності;

куди?

 • Ми надаємо першу допомогу у всіх клініках групи MedLife країни.

Які необхідні документи?

Для надання медичної допомоги в наших підрозділах необхідно пред’явити документ, що підтверджує перетин кордону з України в Румунію.

Чи є якісь витрати?

 • Вищезгадані послуги надаватимуться українським біженцям безкоштовно.

Як ви можете зв’язатися з нами?

Якщо ви знаєте біженців, які потребують першої медичної допомоги, будь ласка, якомога швидше зв’яжіться з нами на helpukraine@medlife.ro або за номером 021.3718103.

Важливо: Пацієнти, які потребують невідкладної операції, повинні зв’язатися з нами за електронною адресою helpukraine@medlife.ro.

Ми продовжуємо боротися за краще завтра!Solicită o programare

Aici puteți să solicitați o programare pentru serviciile noastre de oriunde vă aflați, fără telefon și fără vizită în clinică.

Analizele cu bilet de trimitere în decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate se recoltează doar în baza unei programări prealabile.

Pentru programarea la testul PCR SARS-COV-2 vă rugăm să accesați acest link.


Pasul 1

Detaliile PacientuluiPasul 2

Detaliile Programării


©2022 Acest site este proprietatea Medlife S.A. Toate drepturile rezervate.