NOUTATI MEDICALE

03 Iunie 2015

MedLife demareaza inscrierile pentru Programul national gratuit de fertilizare in vitro

Incepand cu luna iunie MedLife demareaza inscrierile pentru depunerea dosarelor in cadrul Programului national gratuit de fertilizare in vitro, initiat de Ministerul Sanatatii.

Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer

Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica – ginecologie cu competenta iain tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

Investigațiile necesare pentru sterilitate sunt urmatoarele:

1. Analize uzuale (ambii parteneri): hemoleucograma, APTT, PT, fibrinogen, glicemie, TGO, TGP, uree, creatinina, Grup sanguin, Rh, VDLR / RBW, HIV, Ag Hbs, Ac HCV
2. Examen secretie vaginala, examen Chlamidia col, culturi col, examen Ag Mycoplasma si ureaplasma, citologie Babes-Papanicolau
3. Serologie Torch: anticorpi antitoxoplasma (Ig G și Ig M), anticorpi antirubella IgG, anticorpi antiCMV(Ig G si Ig M), anticorpi antiChlamidia (Ig G, Ig A, Ig M)
4. Dozari hormonale: prolactina, TSH, Free T4, ATPO, anticorpi antitiroglobulina, DHEAS, testosteron, AMH.
5. Spermograma, spermocultura
6. Investigatii imagistice: ecografie endovaginala/monitorizare ovulatie, histerosalpingografie (HSG) sau laparoscopie exploratorie

Activitati:

 1. prelevarea ovocitelor prin punctie foliculara, efectuata sub anestezie locala sau sedare, dupa caz;
 2. procesarea spermei;
 3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontana;
 4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
 5. transferul embrionar;
 6. monitorizarea evolutiei cazului, care consta in:
  • 6.1 efectuarea testului seric beta HCG dupa 2 saptamani de la transferul embrionar;
  • 6.2 consult ginecologic si ecografic, la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3, daca testul beta HCG este negativ;
  • 6.3 monitorizarea ecografica a sarcinii la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3, daca testul beta HCG este pozitiv.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in subprogram sunt urmatoarele:

 1. cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexa la normele tehnice, care face parte integranta din aceasta;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art.211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
 4. varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
 5. indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
 6. rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH >; 1,1 ng/ml.

Procedura de includere in subprogram a beneficiarilor eligibili:

1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitatile sanitare care implementeaza subprogramul un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
1.1. cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
1.1.1 . datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;
1.1.2 . adresa de domiciliu;
1.1.3 . numarul de telefon mobil;
1.1.4 . adresa de corespondenta;
1.2. copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
1.3. adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;
1.4. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii - document emis cu maxim 60 de zil inaintea depunerii dosarului;
1.5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexa la normele tehnice, care face parte integranta din aceasta;
1.6. un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica – ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
1.7. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unittai sanitare care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au mai beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea "Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete."
1.8. opis al documentelor dosarului;
2. registratorul medical verifica existenta tuturor documentelor in dosar conform opisului, confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea;
3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevazute la punctul 1 se inregistreaza in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara; numarul de inregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor;
4. dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrica – ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.
5. comisia aproba dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare. Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una din urmatoarele situatii:
a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
b) nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;
c) cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare;
6. rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1, dupa cum urmeaza:
a) dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;
b) dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitara instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.
Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza in forma unei decizii semnate de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza s se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.
7. in situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.

Indicatori de evaluare:

1. indicatori fizici: numar de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 300 cupluri;
2. indicatori de eficienta: cost mediu/cuplu beneficiar de procedura FIV/ET in conditiile efectuarii si raportarii tuturor activitatilor prevazute la titlul B punctele 1.- 6.: 6.188 lei1);
3. indicatori de rezultat: rata de succes a procedurilor de FIV/ET efectuate in cadrul subprogramului de minimum 30% sarcini confirmate prin activitatea de la titlul B punctul 62).
Nota:
1) contravaloarea costului procedurii FIV/ET in cadrul subprogramului se finanteaza la un tarif de 6.188
lei/procedura FIV/ET numai in conditiile efectuarii tuturor activitatilor prevazute la titlul B punctele 1. – 6,
raportate pe baza de borderou ce cuprinde datele de identificare ale cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu precizarea activitatilor efectuate, data efectuarii acestora si a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte medicale.
Contravaloarea altor servicii medicale decat cele prevazute la la titlul B punctele 1. – 6. efectuate la recomandarea specialiatilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii se suporta de catre beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitara si afisate la loc vizibil, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activitati se realizeaza numai in conditiile in care cuplul a fost informat ca nu exista baza legala pentru rambursarea acestor servicii din bugetului subprogramului si isi asuma, in scris, plata contravalorii acestora.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursarii din fondurile alocate programului, cuprinde, fara a se limita la acestea:
a) investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);
b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariana;
c) anestezia generala la prelevarea ovocitelor;
d) ICSI (injectare intracitoplasmica a spermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore pana la stadiul de blastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,
i) recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor.
2) Neindeplinirea indicatorului de rezultat atrage excluderea unitatii sanitare din subprogramul FIV/ET, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator perioadei evaluate. Pentru o perioada de 2 ani unitatea sanitara nu va putea

Criterii pentru includerea unitatilor sanitare in subprogram:
1. detin acreditare valabila pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare si distributie) si utilizare de celule umane in scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisa in conditiile legii;
2. detin dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru unitatea sanitara, cat si pentru personalul medico-sanitar angajat, valabila la data includerii in subprogramul FIV/ET, cu obligatia de a o reinnoi pe toata perioada derularii subprogramului;
3. detin dovada platii la zi a contributiei la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate si a contributiei pentru concedii si indemnizatii, efectuate conform prevederilor legale in vigoare;
4. detin documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar isi exercita
profesia in cadrul unitatii sanitare;
5. personalul medical din cadrul unitatii sanitare detine documente, valabile la
data includerii in subprogramul FIV/ET, care certifica exercitarea profesiei conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza
1): 5.1. certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania pentru medici;
5.2. certificat de competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrica – ginecologie;
5.3. certificat de competenta in domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeana
5.4. autorizatia de libers practica pentru personalul mediu sanitar;
5.5. certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii in subprogramul FIV/ET;
6. detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
7. fac dovada realizarii anuale a minimum 100 de proceduri FIV/ET, in ultimii doi ani calendaristici, demonstrata prin raportarea catre Agentia Nationala de Transplant.
Nota: 1) in situatia in care unitatea sanitara care deruleaza subprogramul FIV/ET efectueaza modificari in structura personalului medical implicat in derularea acestuia, are obligatia de a notifica Ministerul Sanatatii cu privire la modificarile survenite, in termen de maximum 5 zile de la efectuarea acestora si de a transmite documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor prevazute la punctele 4. si 5.

Procedura de selectare a unitatilor sanitare in vederea includerii in subprogramul FIV/ET:
1. selectarea unitatilor sanitare pentru includerea in subprogramul FIV/ET se realizeaza la cererea acestora, in baza unui dosar care cuprinde documentele care fac dovada indeplinirii criteriilor prevazute titlul F;
2. cererile pentru includere in subprogram se depun la registratura Ministerului Sanatatii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentelor norme.
3. solicitarile unitatilor sanitare pentru includere in subprogram vor fi analizate de o   comisie a carei componenta nominala va fi aprobata prin ordin al ministrului sanatatii; din componenta comisiei vor face parte 3 membri dupa cum urmeaza:
a) 2 repezentanti ai Ministerului Sanatatii;
b) un reprezentant al Agentiei nationale de transplant;
c) 2 reprezentanti ai Comisiei de specialitate obstetrica – ginecologie;
4. evaluarea dosarelor depuse in vederea includerii in subprogram se realizeaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii mai;
5. concluziile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal care se inregistreaza si se arhiveaza la Agentia nationala de programe de sanatate; ele vor fi aduse la cunostinta solicitantilor de catre ANPS;
6. in baza procesului-verbal prevazut la punctul 5 Agentia nationala pentru programe de sanatate intocmeste lista unitatilor sanitare care implementeaza subprogramul FIV/ET care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii;
7. includerea de noi unitati sanitare in lista celor care implementeaza subprogramul se realizeaza in anul 2016, prin parcurgerea aceleasi proceduri incepand cu data de 1 ianuarie.

Asigurarea transparentei in derularea subprogramului:
Unitatile sanitare incluse in lista unitatilor care implementeaza programul au
urmatoarele obligatii:
1. afisarea la sediul in care se realizeaza procedurile de fertilizare in vitro si
embriotransfer, precum si pe pagina web proprie, a urmatoarelor informatii:
1.1. lista personalului medical implicat in efectuarea procedurii FIV/ET
1.2. bugetul alocat
1.3. tarifele practicate
2. afisarea la sediul in care se realizeaza procedurile de fertilizare in vitro si
embriotransfer, precum si pe pagina web proprie, pana cel tarziu la data de
10 a lunii in curs pentru perioada anterioara, a urmatoarelor date statistice
inregistrate in luna precedenta si cumulat de la inceputul anului in cadrul
subprogramului:
2.1. numarul dosarelor depuse;
2.2. numarul dosarelor aprobate;
2.3. numaul dosarelor incluse in lista de asteptare;
2.4. numarul dosarelor neaprobate;
2.5. numarul de proceduri FIV/ET efectuate;
2.6. numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar.

MedLife este reprezentat in acest program de Centrul de Medicina Materno-Fetala si Reproducere Umana Asistata, condus de asist. univ. dr. Dragos Albu, medic primar obstetrica-ginecologie. Dosarele pot fi depuse in zilele de luni (intervalul 9:00 – 10:00) si marti (intervalul 12:00 – 13:00).

Centrul de Medicina Materno-Fetala si Reproducere Umana Asistata din cadrul MedLife a aparut ca o consecinta a dezvoltarii obstetricii si a ginecologiei moderne, cuprinzand o echipa multidisciplinara de medici, cadre universitare si doctori in medicina.Echipa MedLife de Medicina Generala

Dr. Gontariu Alina MedLife
Gontariu Alina Georgeta
Medic Specialist
Dr. Gontariu Alina MedLife
Gontariu Alina Georgeta
Medic Specialist

Ecografie 2d și Ginecologie

Petrutescu Brandusa
Petrutescu Brandusa
Medic Primar
Petrutescu Brandusa
Petrutescu Brandusa
Medic Primar

Alergologie

Furtuna Catalin
Furtuna Catalin
Medic Specialist
Furtuna Catalin
Furtuna Catalin
Medic Specialist

Orl

Sandor Cosmina Teodora
Sandor Cosmina Teodora
Medic Specialist
Sandor Cosmina Teodora
Sandor Cosmina Teodora
Medic Specialist

Dermatovenerologie

©2021 Acest site este proprietatea Medlife S.A. Toate drepturile rezervate.